دکتر محمد مصلح

Dr

محمد مصلح

خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون

زمینه کاری تخصصی

 • خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون-فلوسیتومتری

اطلاعات در دسترس

 • تلفن: ارائه نشده توسط پزشک
 • جنسیت: آقا
 • پست الکترونیک: m.mosleh@mahak-charity.org
 • سال تولد: ارائه نشده توسط پزشک
 • محل تولد: ارائه نشده توسط پزشک

زبان های تحت تسلط

 • فارسی
 • انگلیسی

تحصیلات تکمیلی

 • نام دوره : پزشک ارائه نداده است
 • دانشگاه : پزشک ارائه نداده است
 • سال فراغت : پزشک ارائه نداده است

متن اختصاصی پزشک

دوره ها و گواهینامه ها

لیست مدارک

 • ظرفیت ها و چالش های استفاده از MRD در لوسمی حاد
 • همایش سالیانه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
 • آشنایی با نظام مراقبت از خون و آزمایشات استاندارد سازگاری در بانک خون مراکز درمانی کشور
 • سمینار بانک خون بیمارستان(نویسنده)
 • آشنایی با تکنیک های سرولوژی اختصاصی و موارد مربوط به انتقال خون (سخنران)

عضویت در مجامع

عضویت در موسسه یا مجله علمی پژوهشی

 • مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ویراستار)

مقالات منتشر شده

 • پزشک مقاله ای را اعلام نکرده است

جوایز و تقدیرنامه ها

 • پزشک جوایز را اعلام نکرده است