آزمايشگاه ژنتيك و ملوكولار

HLA, HLA Bank, سلولي و ملوكولي, ويروس شناسي

پزشکان فعال در بخش آزمايشگاه ژنتيك و ملوكولار

خدمات پزشکی در این بخش از بیمارستان