بخش اطلسی (انكولوژی يك)

نام بخش:اطلسي (انكولوژي يك)

ظرفیت : 15 تخت

رئیس بخش: دكتر وحيد فلاحتي

سرپرستار بخش: ستاره ترابي گودرزي

ساعت ملاقات با بيماران

15:00 الي 17:00

جهت برقراري ارتباط با اين بخش، مي‌توانيد با شماره‌های تلفن 23501133 و 23501134 تماس بگیرید.

پزشکان فعال در بخش بخش اطلسی (انكولوژی يك)